PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

VSTÚPTE, n .o.

 

Vstúpte, n.o. je zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktoré vzniklo v decembri roku 2005 z iniciatívy rodičov ako Centrum podporných sociálnych aktivít občianskeho združenia Svitanie v Malackách. V januári 2008 Centrum zmenilo svoj názov na Vstúpte.

 

V súčasnosti je kvalitným a progresívnym poskytovateľom takéhoto druhu sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím a svojich klientov má z celého regiónu.

Jeho snahou je zabezpečovanie inovatívnych programov v pracovnej, sociálnej, kultúrnej i diagnosticko-terapeutickej oblasti, rozvoj komplexnej osobnosti každého klienta na základe individuálneho a cieleného prístupu a plánov vytvorených priamo pre jeho potreby a neustále zvyšovanie kvality života ľudí s mentálnym postihnutím, no i poradenská a odľahčujúca pomoc rodinám.
 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

 

         Vstúpte, n.o. poskytuje svoje sociálne služby prostredníctvom

·         rehabilitačného strediska

·         podporovaného bývania

V rámci uvedených sociálnych služieb poskytujeme základné sociálne poradenstvo.

Od 1.3.2012 prevádzkujeme aj chránenú dielňu, ktorá zamestnáva 4 ľudí so zdravotným postihnutím.

 

ČO PONÚKAME?

 

V rehabilitačnom stredisku

·         činnosť zameranú na človeka v súlade s jeho individuálnymi potrebami

·         základné sociálne a špeciálno-pedagogické poradenstvo

·         pracovná terapia

·         záujmová činnosť

·         kultúrna činnosť

·         sociálna terapia

·         rekreačná činnosť

·         rehabilitačná činnosť

·         organizovanie rekondičných a rekreačných pobytov

·         utváranie podmienok na pracovné uplatnenie

·         nácvik základných potrebných zručností klientov pre potreby samostatného života vo forme

           podporovaného bývania

·         osvetová činnosť

·         a ďalšie aktivity

 

V podporovanom bývaní

·         ubytovanie

·         pomoc pri zaistení chodu domácnosti – upratovanie, príprava stravy, žehlenie, pranie a pod.

·         asistenčné služby podľa individuálnych potrieb – sebaobslužné činnosti, hospodárenie s financiami,

           sociálna adaptácia, využívanie komunitných služieb a pod.

·         kontakt so spoločenským okolím – pomoc pri sociálnej inklúzii a adaptácii, sociálnej komunikácii a pod.

·         pomoc pri presadzovaní práv a záujmov – sebaobhajovanie, prezentácia, poznanie práv a povinností

·         základné poradenstvo – všeobecné, sociálne i špeciálno-pedagogické