PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

Sociálnym službám sa venuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

zákon 448/2008