PROJEKT - Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.

 

NÁHRADNÉ PLNENIE

 

Ako iste viete, podľa Zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je povinný zamestnávať 3,2 %-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý vo vlastných prevádzkach nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, môže dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, a to zadávaním zákaziek chránenej dielni.

Podľa Zákona č. 330/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti, je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím potrebné zadať chránenej dielni zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto uzná dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za príslušný kalendárny rok a zamestnávateľ sa tak vyhne povinnému odvodu vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce (tá sa vypočítava rovnakým spôsobom ako pri zákazke chránenej dielni) na účet ÚPSVaR.

           

Pre rok 2012 predstavuje náhradné plnenie za 1 chýbajúceho ZP zamestnanca sumu 804 €  a odvod 905 €. Rozdiel vo výpočte nastal z dôvodu samostatného zaokrúhľovania jednotlivých odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

S cieľom pomôcť Vám použiť vlastné finančné prostriedky maximálne hospodárne a efektívne Vám ponúkame možnosť využiť toto náhradné plnenie zadaním zákazky Chránenej dielni Vstúpte,n.o.

 

ZDOKLADOVANIE NÁHRADNÉHO PLNENIA

 

Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny treba predložiť:

  • fotokópia dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva)
  • fotokópia vystavenej faktúry chránenou dielňou
  • fotokópia dokladu o úhrade faktúry (výpis z účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
  • fotokópia o priznaní postavenia chráneného pracoviska
  • vypísané potvrdenie pre zamestnávateľa